Ministerstwo Edukacji i Nauki wdraża projekt organizacji zajęć wyrównujących różnice w poziomie wiedzy studentów. Zajęcia te mają na celu pogłębienie wiedzy w zakresie wymaganym do odbycia studiów na określonym kierunku i mają na celu wyeliminowanie ewentualnych różnic (spowodowanych m.in. pandemią COVID-19) w przygotowaniu do podjęcia kształcenia na danym kierunku studiów. Zajęcia będą realizowane jako zajęcia nieobjęte programem studiów, a koszty ich prowadzenia zostaną pokryte z budżetu Ministra Edukacji i Nauki. Projekt obejmuje studentów pierwszego roku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

Mając na uwadze pozytywny wpływ tej inicjatywy na jakość kształcenia,  JM Rektor wyraził chęć przystąpienia do przedsięwzięcia poprzez objęcie wsparciem wszystkich uprawnionych studentów.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, zajęcia powinny być zrealizowane i rozliczone do 31 grudnia 2021 r., z uwzględnieniem ustalonej organizacji roku akademickiego. Zajęcia będą realizowane w grupach 25 osobowych, w wymiarze 30 godzin dydaktycznych na grupę i obejmować będą matematykę, fizykę lub język obcy. Każdy student uczestniczący w zajęciach może być przypisany tylko do jednej grupy.

 


Modułu I: projektowania uniwersalnego ma za zadanie wprowadzić́ studentów w temat szeroko rozumianej dostępności i uświadamiać́ różnorodne potrzeby społeczne. 

Celem przedmiotu jest umiejętność posługiwania się obrazem pod kątem praktycznego przygotowania do zawodu. Analizowanie i interpretacja otoczenia. Umiejętność prezentacji własnych idei twórczych za pomocą rysunku i malarstwa

Celem przedmiotu jest umiejętność posługiwania się obrazem pod kątem praktycznego przygotowania do zawodu. Analizowanie i interpretacja otoczenia. Umiejętność prezentacji własnych idei twórczych za pomocą rysunku i malarstwa.

Przypisanie do grupy dokonuje się poprzez użycie różnego klucza dostępu.
Proszę wpisać "b" plus numer grupy, czyli dla grupy pierwszej "b1" itd do "b4"

Przypisanie do grupy dokonuje się poprzez użycie różnego klucza dostępu.

Proszę wpisać "G" plus numer grupy, czyli dla grupy pierwszej "G1" itd do "G5"

Studia stacjonarne I st., sem. 1.

Przypisanie do grupy dokonuje się poprzez użycie różnego klucza dostępu.
Proszę wpisać "h" plus numer swojej grupy dziekańskiej, czyli dla grupy pierwszej "h1" itd. do "h4" dla grupy czwartej.

Zajęcia lab. - 30 h w semestrze zimowym

Należy wpisać się na kurs z uwzględnieniem podziału na grupy dziekańskie. Kluczem do zapisania jest nr grupy dziekańskiej; 1 lub 2 lub  .....