Celem kursu jest przedstawienie informacji na temat architektury renesansu ze szczególnym uwzględnieniem architektury renesansu włoskiego. Studenci poznają m.in. rodzaje i sposby ukształtowania form, rzutów, konstrukcji i detalu architektonicznego tego okresu.

Wykład do wyboru. Zajęcia wykładowo-seminaryjne poruszające problemy szeroko pojętej kultury i sztuki. Na kanwie tego rozważane są różne sposoby wypowiadania własnych poglądów, zarówno w formie ustnej jak i pisemnej. Wypowiedzi te poddawane są ocenie poprawności logicznej, stylistycznej i językowej. Na ich podstawie wskazywane są praktyczne zastosowania retoryki w dziedzinie architektury.