Ministerstwo Edukacji i Nauki wdraża projekt organizacji zajęć wyrównujących różnice w poziomie wiedzy studentów. Zajęcia te mają na celu pogłębienie wiedzy w zakresie wymaganym do odbycia studiów na określonym kierunku i mają na celu wyeliminowanie ewentualnych różnic (spowodowanych m.in. pandemią COVID-19) w przygotowaniu do podjęcia kształcenia na danym kierunku studiów. Zajęcia będą realizowane jako zajęcia nieobjęte programem studiów, a koszty ich prowadzenia zostaną pokryte z budżetu Ministra Edukacji i Nauki. Projekt obejmuje studentów pierwszego roku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

Mając na uwadze pozytywny wpływ tej inicjatywy na jakość kształcenia,  JM Rektor wyraził chęć przystąpienia do przedsięwzięcia poprzez objęcie wsparciem wszystkich uprawnionych studentów.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, zajęcia powinny być zrealizowane i rozliczone do 31 grudnia 2021 r., z uwzględnieniem ustalonej organizacji roku akademickiego. Zajęcia będą realizowane w grupach 25 osobowych, w wymiarze 30 godzin dydaktycznych na grupę i obejmować będą matematykę, fizykę lub język obcy. Każdy student uczestniczący w zajęciach może być przypisany tylko do jednej grupy.

 


Umiejętność obserwacji przestrzeni, rzeczywistości, analizowania i przetwarzania form przestrzennych.
Zajęcia uczą, wzmacniają umiejętności wrażliwego postrzegania , odczytywania , i interpretowania rzeczywistości.