Blok zajęć poświęcony m. in. części opisowej pracy dyplomowej magisterskiej, będącej tekstem o charakterze naukowym. Cykl wykładów i seminariów ma na celu przekazanie wiedzy i przećwiczenie na przykładach niezbędnych elementów warsztatu naukowego, którym powinien sprawnie posługiwać się każdy dyplomant. W ramach przedmiotu mogą być także podejmowane tematy badawcze.

Wykłady i ćwiczenia z zakresu planowania przestrzennego, w skalach lokalnych.

Spatial planning for the polish course Architecture. 

Seminarium wspierające przeprowadzenie badań przedprojektowych wymaganych w pracy dyplomowej magisterskiej. W ramach zajęć studenci mogą pod opieką merytoryczną pracowników naukowych przygotować i przeprowadzić indywidualne badania przedprojektowe, w interesującej ich problematyce związanej z pracą dyplomową

Wykład do wyboru. Zajęcia wykładowo-seminaryjne poruszające problemy szeroko pojętej kultury i sztuki. Na kanwie tego rozważane są różne sposoby wypowiadania własnych poglądów, zarówno w formie ustnej jak i pisemnej. Wypowiedzi te poddawane są ocenie poprawności logicznej, stylistycznej i językowej. Na ich podstawie wskazywane są praktyczne zastosowania retoryki w dziedzinie architektury.