Pozyskanie umiejętności praktycznego stosowania idei projektowania uniwersalnego w procesach projektowych i realizacyjnych przestrzeni zewnętrznych i wewnętrznych o charakterze publicznym.


Przedmiot prowadzony w formie seminariów, których celem jest zapoznanie studentów z problematyką z zakresu kulturoznawstwa i ochrony dziedzictwa (w tym podstawowe pojęcia z zakresu wiedzy o kulturze, formy ochrony, przykłady kultury lokalnej, dziedzictwo architektury i sztuki w Polsce).

Moduł wprowadzający do projektowania architektonicznego

Problematyka poruszana w cyklu wykładów prezentuje szerokie, interdyscyplinarne podejście do zagadnień ergonomii. Stąd też, oprócz podstawowych tematów przynależnych ergonomii, takich jak wymiary ciała ludzkiego i związane z tym dopasowanie architektury budynku, mebli i urządzeń, poruszane będą problemy z dziedziny psychologii środowiskowej, związane zpotrzebami i zachowaniami człowieka w środowisku zbudowanym.

Zdobycie praktycznych umiejętności rozwiązywania prostych zadań projektowych z uwzględnieniem wymiarów człowieka, jego typów aktywności i zasad prozdrowotnych w użytkowaniu i kształtowaniu przestrzeni  architektonicznej. Problematyka zajęć dotyczy kształtowania środowiska zamieszkania. W ramach przedmiotu studenci wykonują proste zadania projektowe dotyczące mieszkalnictwa, podczas 15h. projektowych. Wykładów nie ma, ale przedmiot Ergonomia na tym samym semestrze, uzupełnia wiedzę studenta.