RAr-2- MAŁA USŁUGA

Celem kursu jest przekazanie wiedzy na temat architektury powszechnej nowożytnej w okresie baroku i klasycyzmu na przykładach obiektów europejskich. Studenci poznają podstawy ideowe oraz zasady kształtowania formy, konstrukcji i detalu architektonicznego tego okresu.

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studenta: wiedzy na temat zasad kształtowania i doboru elementów nośnych budynków, zasad wynikających ze zróżnicowanego sposobu przenoszenia obciążeń przez poszczególne części konstrukcji budynku oraz zasad rządzących wpływem rodzaju materiału na kształtowanie elementów nośnych, ponadto uzyskanie umiejętności kształtowania elementów budynku zgodnie z rodzajem działających na nie obciążeń.

Zajęcia dotyczą projektu zieleni na dachu budynku, w jego wnętrzu lub zagospodarowania zieleńca. Dobranie rozwiązań technicznych. Przyjęcie modelu zieleni intensywnej lub ekstensywnej. Założenie celu budowy - zieleni ozdobnej, użytkowej lub ekologicznej. Dobór roślin z aktualnych katalogów szkółkarskich. Przy założeniach ekologicznych dobór zieleni nawiązującej do naturalnych zbiorowisk roślinnych z miejsca lokalizacji budynku. Dla założeń użytkowych określenie profilu użytkowego i dobranie zieleni spełniającej narzucone wymogi. Ilość godzin w semestrze i tygodniu: 15/2 co 2 tygodnie. Zajęcia fakultatywne w semestrze letnim.

Cykl wykładów obejmujący podstawową wiedzę dotyczącą zagadnień komunikacyjnych związanych z projektowaniem urbanistycznym i planowaniem miast ,przekazany w kontekście założeń koncepcji miasta zwartego i tzw. „zrównoważonej urbanistyki”

Cele: Przekazanie studentom podstawowej wiedzy dotyczącej zagadnień komunikacyjnych związanej z projektowaniem urbanistycznym i planowaniem miast. Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi pojęciami, definicjami, zasadami i historycznymi aspektami rozwoju miast i rozwoju komunikacji. Omówienie historycznego rozwoju transportu miejskiego. Omówienie poszczególnych rodzajów komunikacji. Zwrócenie uwagi na znaczenie transportu miejskiego i kształtowania struktury urbanistycznej dla zrównoważonego rozwoju.