Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z podstawowymi wiadomościami z zakresu ergonomii koncepcyjnej oraz korekcyjnej w środowisku człowiek - system. Na zajęciach student nabywa umiejętność stosowania podstawowych zasad i parametrów ergonomicznych (także normatywnych) w procesie projektowania architektonicznego na przykładzie wybranych wnętrz mieszkalnych. Rozumie potrzebę uwzględniania możliwości i ograniczeń człowieka wynikających z jego wymiarów i właściwości fizjologicznych. Posiada podstawowe wiadomości z zakresu stosowania koloru, światła i zestawień materiałowych, mających wpływ na psychiczny odbiór kształtowanej przez niego przestrzeni architektonicznej.

Podstawy projektowania przestrzeni mieszkalnych - projekt MieszkaMy.