Kod zajęć: RAr-A-SNII-II-PP 

Przynależność do grupy zajęć: B.3

Seminarium poświęcone projektowaniu obiektów specjalistycznych o różnych funkcjach lokalizowanych w różnych warunkach terenu, klimatu itp.

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się (zgodnie z programem studiów):

projektowanie obiektów specjalistycznych o różnych funkcjach lokalizowanych w różnych warunkach terenu, klimatu itp., projektowanie architektoniczne o różnych stopniach złożoności, od prostych zadań po obiekty o złożonej funkcji w skomplikowanym kontekście, w szczególności: prostych obiektów uwzględniających podstawowe potrzeby użytkowników, zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej, obiektów usługowych w zespołach zabudowy mieszkaniowej, obiektów użyteczności publicznej i ich zespołów o różnej skali i złożoności w otwartym krajobrazie lub w środowisku miejski.

Projektowanie architektoniczne obejmujące obiekty miejsca pracy. Kurs obejmujący projekt, wykłady oraz egzamin. Prowadzony zdalnie przez platformę ZOOM