Dzięki uczestnictwu w wykładzie i projekcie BD2 studenci praktycznie weryfikują umiejętność projektowania struktury bazy danych, nabywają umiejętności opisu funkcjonalnego tworzonego systemu w przyjętym standardzie/konwencji, nabywają umiejętności wykorzystania narzędzia CASE w zakresie opisu systemu informatycznego oraz co najmniej generacji struktury bazy danych, doskonalą umiejętność programowania w języku C#, VB.NET, Java, nabywają znajomości wskazanej techniki dostępu do bazy danych (ADO.NET, LINQ, JDBC), doskonalą umiejętność korzystania ze środowisk wytwórczych IDE: Visual Studio, Eclipse lub NetBeans, zdobywają umiejętność instalacji i administracji wskazanym serwerem bazy danych oraz tworzenia bazy danych.