Sygnały i ich klasyfikacja. Model systemu teletransmisyjnego. Sygnały dyskretne i ich opis. Równania rekurencyjne. Filtry cyfrowe FIR i IIR, metody projektowania w dziedzinie czasu. Splot dyskretny i jego zastosowania. Transformacje Z, Z-1 i ich zastosowanie w projektowaniu układów dyskretnych. Charakterystyki częstotliwościowe układów dyskretnych. Próbkowanie sygnałów. Reprezentacje dyskretne sygnałów. Reprezentacje Walsha i Haara oraz ich zastosowania. Elementy analizy częstotliwościowej sygnałów i układów z wykorzystaniem transformacji Fouriera. Transformacja DFT i FFT. Filtracja sygnałów. Filtr idealny, opis właściwości. Filtry Butterwortha i Czebyszewa. Funkcje korelacyjne sygnałów, widmo gęstości energii i mocy. Pojęcie drgania uogólnionego.