Tematyka

 • Główne składowe

 • Temat 1

  Układ przedmiotu
  Semestr W Ćw Lab Proj Sem Egz ECTS
  4 2 2

  • Temat 2

   Ogólna charakterystyka – cel przedmiotu

   Celem przedmiotu jest wprowadzenie słuchacza w podstawowe zagadnienia programowania współbieżnego. W ramach przedmiotu omawiane są podstawowe pojęcia dotyczące programowania współbieżnego, modele obliczeń równoległych, projektowanie algorytmów równoległych dla omawianych modeli oraz ich analiza. Słuchacz zapoznawany jest z wybranymi językami, systemami i bibliotekami obliczeń równoległych oraz sposobami tworzenia i synchronizacji procesów współbieżnych.
   • Temat 3

    Regulamin przedmiotu

    1. Przedmiot składa się z wykładu odbywającego się w wymiarze dwóch godzin tygodniowo.
    2. Obecność na wykładzie nie jest obowiązkowa.
    3. Pod koniec semestru jest przeprowadzane jedno kolokwium zaliczeniowe, które jest wcześniej zapowiedziane. Warunkiem zdobycia zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie z kolokwium oceny co najmniej 3.0.
    4. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności studenta na kolokwium, automatycznie otrzymuje on z niego ocenę 2.0.
    5. Przewidziane są dwa kolokwia poprawkowe dla studentów, którzy nie uzyskali zaliczenia.
    6. Nie ma możliwości poprawiania ocen pozytywnych z kolokwiów.
    7. W przypadkach nieobjętych regulaminem decyduje wykładowca przedmiotu.
    • Temat 4

     Program wykładu

     1. Definicje podstawowych pojęć: algorytm równoległy, proces sekwencyjny, proces współbieżny, złożoność pesymistyczna algorytmu równoległego. Wady i zalety komputerów równoległych.
     2. Prawo Amdahla, skalowalne przyspieszenie.
     3. Miary jakości algorytmów równoległych: przyspieszenie, koszt algorytmu, efektywność wykorzystania procesorów.
     4. Klasyfikacja modeli obliczeń równoległych według Flynna: modele SISD, SIMD, MIMD, MISD.
     5. Modele SIMD i MIMD z pamięcią wspólną i siecią połączeń.
     6. Sieci połączeń: liniowa, krata, drzewo binarne, piramida, sieć przetasowana, hipersześcian.
     7. Projektowanie algorytmów dla modeli SIMD.
     8. Projektowanie algorytmów dla modeli MIMD.
     9. Semafory.
     10. Monitory i zmienne warunkowe.
     11. Problem producenta i konsumenta: rozwiązanie z zastosowaniem semaforów i monitora.
     12. Problem ucztujących filozofów: rozwiązanie z zastosowaniem semaforów i monitora.
     13. Problem czytelników i pisarzy: rozwiązanie z zastosowaniem semaforów i monitora.
     14. Komunikacja i synchronizacja procesów w systemie Unix: uruchamianie procesów współbieżnych, semafory, kolejki komunikatów, pamięć wspólna, RPC.
     15. Wybrane elementy biblioteki Pthreads: wątki, muteksy, semafory, zmienne warunkowe.
     • Temat 5

      Literatura

      1. Z. Czech: Wprowadzenie do obliczeń równoległych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
      2. Praca zbiorowa pod red. Z. Czecha: Programowanie współbieżne. Wybrane zagadnienia, Skrypty uczelniane nr 2191, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej,Gliwice 1999.
      3. Praca zbiorowa pod red. Z. Czecha: Systemy operacyjne i języki obliczeń równoległych, Skrypty uczelniane nr 2121, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1998.
      4. Z. Weiss, T. Gruźlewski: Programowanie współbieżne i rozproszone w przykładach i zadaniach, WNT, Warszawa 1993.
      5. M. Ben-Ari: Podstawy programowania współbieżnego i rozproszonego, WNT, Warszawa 1996.
      6. W. Iszkowski, M. Maniecki: Programowanie współbieżne, WNT, Warszawa 1982.
      7. M.J. Rochkind: Programowanie w systemie Unix dla zaawansowanych, WNT, Warszawa 1997.
      • Temat 7

       • Temat 8

        • Temat 9

         • Temat 10