Kierunek zamawiany: Energetyka.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL)